B: (Автоматик)

Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Управлението на автомобила се провежда на полигон, в населено и извън населено място.
Курсистите изкарали курса за категория „В” на автомобил с автоматична предавателна (скоростна) кутия, взимат шофьорска книжка, която им дава право да управляват само автомобил с автоматична скоростна кутия.

Цена на курса – 1100 лева (Изпитните такси са включени в цената)

Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Управлението на автомобила се провежда на полигон, в населено и извън населено място.
За да започнете курса за категория „В78“ се изискват навършени 17 години и 9 месеца.

Курс за категория “В78” започва в понеделник на всяка четна седмица от годишния календар. Курсът включва 40 учебни часа теория, разпределени в рамките на две седмици и 31 учебни часа кормуване. Продължителността на учебния час при практическо обучение е 50 мин.
Графикът се прави с инструктора в зависимост от вашите възможности и желания.

Обучение по теория:

 1. Модул Общо устройство на автомобила
 2. Модул Безопасност на движението

Обучение по практика:

  1. Придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила;
  2. Обучение на учебна площадка (полигон) за потегляне, спиране, маневри и паркиране.
  3. Научаване и изпълнение на правилата за движение по пътищата;
  4. Реални навици на управление на автомобил при определени условия:

– при интензивно градско движение,
– извънградски условия,
– полигон.
– От определената продължителност на учебния час за практическо обучение до 10 минути общо се използват за встъпителен /уводен/ и за заключителен инструктаж.
— Във встъпителния инструктаж преподавателят въвежда обучавания в съдържанието на групата умения, които трябва да се формират.
— В заключителния инструктаж преподавателят анализира работата на обучавания и посочва допуснатите грешки.

* Курсистът има възможността сам да избере автомобила и инструктора с който ще кормува!

Необходими документи:

 1. Копие на диплома за завършено най малко основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на Х клас.
 2. Лична карта;
 3. Паспортна снимка.

*За лица, завършили образованието си в друга държава се изисква Уверение от МОН по чл.11, ал.2, от Наредба № 11

Теоретичният изпит е писмен. Решава се една изпитна листовка за 40 минути с 45 въпроса с разрешени не повече от десет наказателни точки.
Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория „В78“ в населено място минимум 25 минути.

По изискване на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация (ИА “АА”), Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Важно!
Курсът може да се плаща и на вноски