А1: (Мотоциклет до 125 куб.см)

Категория А1  дава право на управление на мотоциклет  с работен обем на двигател до 125см3,с максимална мощност не повече от 11kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава  0,1 kW/kg .

Изисквания:

  • Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А1 трябва:
  • Да има навършени не по-малко от 16 години, като курсът може да бъде започнат при навършени 15 години и 9 месеца.

Цена на курса – 900 лева (Изпитните такси са включени в цената)

Необходими документи:

  1. Снимка
  2. Копие на диплома за завършено най малко основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на Х клас.
  3. Лична карта

Курсът за придобиване на правоспособност категория А1 е разделен на две части
– теоретично и практическо обучение. Теоретичното обучение включва 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета”. След завършването на курса, кандидатът се явява на вътрешен изпит по теория. На изпита се  решава една изпитна листовка с общо 45 въпроса. Минималния брой точки за оценка „Да” е 87, от общо 97 бр. По изискване на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация (ИА “АА”) Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След успешно издържан вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

– При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”.

Кандидата не подлежи на изпит по теория.

Практическото обучение включва  20 учебни часа на мотоциклет (125 куб.см). Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.

Изпит за категория А1 :

  • Изпита за категория А1 се състои от 2 части:
  • Полагане на официален теоретичен изпит пред ИА “АА” /ако не притежава категория В/
  • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.