C: (Товарен автомобил)

Водач с правоспособност за управление на МПС от категория „С” има право да управлява товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Шофьор с права за управление на МПС от категория „С” има право да управлява и МПС от категория „Ткт”.

Цена на курса – 1100 лева (Изпитните такси са включени в цената)

За да започнете курса, се изискват навършени 18 години и завършен курс за категория “В” (ако курсистът няма навършени 21 години е необходимо да премине курс за професионална компетентност).
Необходими документи:
– Копие на шофьорска книжка;
– Диплома за завършено основно, средно или висше образование;
– Психо;
–Паспортна снимка.

Курсът е изграден на модулен принцип и се извършва по единна за категорията учебна документация:

Теоретично обучение – „Превоз на товари” и „Общо устройство на МПС”, с продължителност 14 учебни часа

Практическо обучение – 20 учебни часа управление на товарен автомобил

Изпитът се състои от 2 части:
Теоретична – решава се една изпитна листовка с общо 30 въпроса с разрешени не повече от 7 наказателни точки.
Практическа – управление на камион в градски и извънградски условия..

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА:
1. Теоретичното обучение не може да надвишава 6 учебни часа за денонощие.
2. Практическото обучението по модула ПО „Управление на МПС” не може да надвишава 2 учебни часа за денонощие.
3. Продължителността на учебните часове е както следва:
а) за теоретичното обучение – 45 минути, като се осигурява време за почивка между часовете, минимум 10 минути, допуска се обучението да се организира на учебни блокове с продължителност от 2 учебни часа;
б) за практическото обучение – 50 минути.

От определената продължителност на учебния час за практическо обучение до 10 минути общо се използват за встъпителен /уводен/ и за заключителен инструктаж. Във встъпителния инструктаж преподавателят въвежда обучавания в съдържанието на групата умения, които трябва да се формират. В заключителния инструктаж преподавателят анализира работата на обучавания и посочва допуснатите грешки.